Назад

Делиблатска пешчара

Највећа је пешчана пустиња у Европи, често је називају и ''Европска Сахара'', налази се у југоисточном делу Баната. Ова пространа област површине од око 300 км², чије су главне пешчане масе окружене плодним лесним пољопривредним површинама, настала у периоду глацијације, представља споменик историје природе Панонске низије и једно је од ретких прибежишта за многе специфичне врсте флоре и фауне, које у европским и светским размерама представљају природне реткости. Пешчара представља геоморфолошки и еколошко-биогеографски феномен не само Панонске низије, већ и читаве Европе, као и значајан генетски ресурс.
Делиблатска пешчара је острво степе и шумо-степе, које одликује изворни мозаик травних, жбунастих и шумских станишта. Богатство флоре овог подручја се огледа у постојању око 900 врста виших биљака, од којих су многе реликти и раритети, као и врсте које су у свом распрострањењу ограничене на Панонску низију. Једино се овде, у односу на читав простор Србије налазе: банатски божур, степски божур, панчићев пелен, шерпети коцкавица Дегенова. Своје станиште овде је нашло и 20 врста орхидеја. Због присуства великог броја врста птица, од којих су многе ретке и угрожене, ово подручје је увршћено у најзначајнија станишта птица у Европи ИБА подручје. Из групе грабљивица, које су најугроженије, заступљене су врсте као што су: банатски соко, орао крсташ и орао кликташ. Њихово појављивање условљено је пашњачким површинама и присуством текуница, која представља основ њихове исхране. Од становника животињског царства пешчаре, издваја се вук, јелен, срна и дивља свиња. Природне карактеристике и јединственост овог краја чине га погодним за рекреацију, лов и риболов, наутички, а пре свега еко-туризам. Делиблатска пешчара је проглашена за Специјални резерват природе.

Ловиште Делиблатска пешчара

Ловиште Делиблатска пешчара се налази на површини од 33.610 хектара од чега је ограђено 1.850 хектара тзв. „Драгићев Хат“. Ловиште је у оквиру ЈП „Војводинешуме“ којим управља шумско газдинство „Банат“ Панчево. Од крупне дивљачи могу се ловити јелени, дивље свиње и срне, а од ситне дивље патке и гуске.


Лабудово окно

У оквиру Делиблатске пешчаре у приобалном подручију леве обале Дунава, од Дубовца до Старе Паланке па Дунавом преко Аде Чибуклије је простор који се назива Лабудово окно. То подручије обухвата ритове и мочваре које су од великог значаја за биодиверзитет те у од стране Рамсарске асоцијације стављене на листу од посебног значаја. То је простор који представља главну станицу на Балкану у прелету птица приликом сеобе на југ и обратно. Мањи део од 2.500 хектара мочварских терена, речних острва и Дунава намењен је комерцијалном лову уз велику контролу. Проценат територије Општине Бела Црква који је у обухвату Просторни план подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Делиблатска пешчара“ („Сл.лист АПВ” бр.8/2006) је 45,6% . Као природни наставак СРП „Делиблатска пешчара“ пружају се пашњаци на атрактивно заталасаном рељефу Малог песка (с леве и десне стране пута Дубовац – Бела Црква, иза канала). Оба локалитета представљају значајна станишта природних реткости у флори и фауни (гороцвет, текуница, слепо куче, хранидбена подручја и гнездилишта дневних птица грабљивица) која уживају посебан статус заштите на основу Уредбе о заштити природних реткости („Службени гласник Републике Србије“ број 50/93 и 93/93).

Делиблатска пешчара

Оставите трагове ваших стопа у последњој пешчари у Европи, доживите авантуру упознајући флору и фауну и прелепе пределе Специјалног резервата природе Делибатске пешчара и Предела изузетних одлика Караш -Нера